🌻‍ مواردی که تأخیر نماز بهتر است🌻‍


مستحب است که انسان نماز را در اول وقت بخواند و هرچه به اول وقت نزدیک تر باشد هم بهتر است اما تأخیر آن در مواردی از جهاتی گاهی لازم و گاهی بهتر است که عبارت اند از:


❶تأخیر نماز ظهر و عصر برای خواندن نافله های آنها .


❷ کسی که حالت اقبال یا توجه یا همان حضور قلب را در اول وقت را ندارد بهتر است نماز را به تأخیر بیندازد تا بتواند حضور قلبش را در نماز حس کند


❸ برای انتظار نماز جماعت یا بیشتر شدن مأمومین و ......


❹ مسافری که در اول وقت باید با عجله نماز بخواند ، که دراین صورت بهتر این است که نماز را به تأخیر بیندازد تا عجله اش از بین رود.


❺ تأخیر نماز عصر و عشاء به ، اول وقت فضیلتشان .


❻ تأخیر نماز مغرب برای کسی که روزه بود و گرسنگی و تشنگی به او فشار آورده و یا اینکه کسی منتظر اوست .


❼ به تأخیر انداختن نماز برای کسی که نیازمند به تخلی یا همان دستشویی رفتن در اول وقت است .


📚‍ توضیح المسائل مراجع، م ۷۵۴٫


🌎‍https://telegram.me/joinchat/AAAAAEE_eCdP5AdP1MyB0A